Tvangsfjernelser af grønlandske børn

Hvordan kan du bruge INUA´s tilbud i den forbindelse?
Er du en forælder? – Det kan være du føler at du og dine børn psykisk har brug for hjælp.

Oplever du at sagsbehandler eller plejeforældre ikke forstår din kulturelle baggrund.

Eller at du er plejeforælder til et grønlandsk barn, hvor du har brug for mere viden om barnets kulturelle baggrund.

Eller at barnet har brug for at tale med en Psyko- og Familieterapeut MPF med en grundig viden om barnets kulturelle baggrund – måder at tænke og opføre sig på.

Eller du er sagsbehandler/familiekonsulent m.f. og har brug for rådgivning/supervision.

Grønlændere i Danmark

1. Er du grønlænder i Danmark og gerne vil have det offentlige til at betale. Tal med din sagsbehandler om mulighed for støtte. Årsagen kan være at jeg taler dit sprog og kender din kulturelle baggrund.

Muligheder i Kommunen:
“Konsulentbistand efter § 11 stk. 3 ydes til forældre, børn og unge, som har behov for et længerevarende og mere konkret rådgivningstilbud, end hvad der kan ydes som rådgivning efter § 11 stk. 2. Hjælpen er stadig målrettet konkrete og afgrænsede problemstillinger, men kan gives over en længere periode. Det bør som udgangspunkt være 5-10 gange, som kan være udstrakt over en periode på 3-6 måneder. Er der tale om et forløb, der strækker sig ud over de 10 gange, skal der minimum ske opfølgning på dette tidspunkt og inden bevillingen eventuelt forlænges.”

Serviceloven § 11
§ 11Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser:

1)Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.

2)Netværks- eller samtalegrupper.

3)Rådgivning om familieplanlægning.

4)Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når kommunalbestyrelsen vurderer, at støtte efter nr. 1 og 2 kan imødekomme barnets eller den unges behov for særlig støtte. Der kan ydes økonomisk støtte til:

1)Udgifter i forbindelse med konsulentbistand, jf. stk. 3, nr. 1.

2)Udgifter i forbindelse med prævention.

Stk. 5. Støtte efter stk. 4, nr. 1, er betinget af, at forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af støtte efter 1. pkt. Kommunalbestyrelsens afgørelse om tildeling af støtte til fritidsaktiviteter kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Stk. 9. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om familievejlederordningen.

Aktivloven § 82
Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Lægelig begrundelse:
Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.
Det betyder, at lægen skal lave en erklæring om at du ikke har andre i det offentlige system at tale med vedrørende dit psykiske problem.
En som kan tale dit eget sprog og kender til dine kulturelle baggrund. Det kan være at du har været udsat for seksuelle misbrug, vold, traumer af forskellig art, dødsfald i familien, hvor det er meget forståeligt hvis du gerne vil tale dit eget sprog og ikke gennem en tolk.

2. Er du grønlænder bosiddende i Danmark, og er mindre bemidlet, så spørg i din kommune om de vil betale for dine samtaler med mig.

3. Er du patient og er til behandling i Danmark, så spørg om din kommune vil betale for samtaler for dig og/eller din familie.